HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 34.neplánované zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 28.07.2022



Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
TE-1568/2022 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
TE-1568/2022 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
TE-1568/2022 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
TE-1431/2022 Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Komárno - A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
TE-1569/2022 Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy - Kérvény az időszakos nyári terasz üzemeltetésének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga