HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 3. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 16.02.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Örs Orosz Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Mgr. Csilla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
TE-65/2023 Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2022 - Beszámoló a 2022-es évben végzett ellenőrzésekről és beadványok intézéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
TE-64/2023 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
TE - 105/2023 Financovanie investícií ­ investičný bankový úver na financovanie výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny ­ fotovoltaiky - Befektetés finanszírozása-bankhitel a villamosenergia-termeléshez használt napenergia-berendezés építésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
TE - 104/2023 Financovanie investícií ­ investičný bankový úver na financovanie plánovaných investícií v rokoch 2023-2024 pre obchodnú spoločnosť KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Befektetés finanszírozása - bankhitel a 2023-2024-s évben tervezett beruházások finanszírozására a KOMVaK, Rt. részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
TE-113/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2023 ­ havarijný stav strechy športovej haly - Javaslat a COMORRA SERVIS 2023-s költségvetésének módosítására ­ a sportcsarnok tetejének javítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
TE-124_2023-Návrh na UZN_spolufinancovanie Comorra Servis-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
TE-103/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ­ MsKS - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
TE-92/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok - ZpS - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
TE - 89/2023 KN SMART SERVIS, a.s. zmena podnikateľského plánu na rok 2023 - A KN SMART SERVIS, Rt. üzleti tervének változtatása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Örs Orosz    

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
TE -90/2023 Návrh na uznesenie k návrhu na navýšenie kontokorentného úveru obchodnej spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s. - Javaslat a KN SMART SERVIS, Rt. kontokorens hitelének megemelésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Örs Orosz    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.
TE - 91/2023 Nákup nákladných vozidiel pre potreby KN SMART SERVIS, a.s. - Javaslat teherjárművek beszerzésére a KN SMART SERVIS, Rt. részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Örs Orosz    

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
TE_126_2023_Rady_skol -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.1.
TE ­ 79/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno - fond ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno - Javaslat költségvetésés módosítására- a környezetvédelem, a lakosság egészséges élet- és munkamódszerének megteremtését és védelmét, valamint a természeti értékek megőrzését támogató pénzügyi alap -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.2.
TE-107/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ­ CVČ - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.3.
TE-71/023 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2022 ­ informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2022-es évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
 Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.4.
TE-115/2023 Podanie žiadosti o refinancovanie projektovej dokumentácie - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.
TE-100/2023 Návrh kapitálových výdavkov na rok 2023 - Javaslat a 2023 évi beruházásokra - módosító javaslat Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Mgr. Csilla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Gabriela Filkóová      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
TE-100/2023 Návrh kapitálových výdavkov na rok 2023 - Javaslat a 2023 évi beruházásokra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18.
TE-102/2023 Návrh na obnovu športových zariadení v meste Komárno v r. 2023 - Javaslat Komárom város sportlétesítményeinek felújítására 2023-ban -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 19.1.
TE - 73/2023 Pridelenie bytu zo zdravotného dôvodu - Špitálska12/1 - lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.2.
TE - 74/2023 Pridelenie bytu zo zdravotného dôvodu - Špitálska ul. 14/20 - lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.3.
TE - 75/2023 Pridelenie bytu zo zdravotného dôvodu - Špitálska ul. 14/17 - lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 19.4.
TE - 77/2023 Pridelenie bytu zo zdravotného dôvodu - Špitálska ul. 14/30 - lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 19.5.
TE - 93/2023 Stanovenie výšky nájomného - rodinný dom so súp.č. 5804 k.ú. Komárno - Az 5804 számú Komárom kataszterben található családi ház bérleti díjának meghatározása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 19.6.
TE-94/2023 Dodatok č. 3 k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno - 3. sz. kiegészítés a Komárom Várostulajdonábanlevő bérlakások bérbeadásáról szóló alapelvekhez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 20.
TE-67/2023 Hodnotiaca správa Komunitného plánu sociálnych služieb 2021- 2025 za rok 2022 - Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2022 - es évről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 21.1.
TE-83/2023 ZO Slovenský zväz telesne postihnutých -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 21.2.
TE-84/2023 ZO rodičov telesne postihnutých detí -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 22.1.
TE-1608_2022_Telekes Gabriella_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 22.2.
TE-37_2022_Kotasek Peter_prenájom NBP -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 22.3.
TE-41_2022_Bugár Marek_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 22.4.
TE-95_2023_DECART spol. s r.o._predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Proti:
 Örs Orosz      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Marian Molnár  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 22.5.
TE-96_2023_Farkas Norbert_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
 Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
MUDr. Gabriela Filkóová JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 22.6.
TE-66_2023_Nagy Roland_predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 22.7.
TE-80_2023_GTF GROUP j.s.a._predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
 Örs Orosz JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 22.8.
TE-98_2023_ISPA, spol. s r.o._prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 22.9.
TE-60_2023_Orange_predlzenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 22.10.
TE-76_2023_KLM Komarno, a.s_vecne bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 22.11.
TE-72_2023_Szabó Attila_výpožička -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 22.12.
TE-99_2023_KLAPKA PARK s.r.o._zámena pozemkov - procedurális javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Ing. Marian Molnár Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 22.12.
TE-99_2023_KLAPKA PARK s.r.o._zámena pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Marian Molnár
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek  Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 22.13.
TE-63-2023_Suhlas s vyrovnanim_PU-Kamenicna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 22.14.
TE-81-2023_Kvetinárstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Gabriela Filkóová Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Magdaléna Tárnok  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 22.15.
TE-114_2023_JES Group a.s._výpožička -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 22.16.
TE-120_2023_Správa OVS_predaj pozemku, p.č. 5927-32 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 23.
TE-78/2023 Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.3/2022 - Komárom város területrendezési tervének 3/2022 sz. módosítása - procedurális javaslat Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Margit Keszegh Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč  Örs Orosz Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 23.
TE-78/2023 Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.3/2022 - Komárom város területrendezési tervének 3/2022 sz. módosítása - procedurális javaslat Feszty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh  Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 23.
TE-78/2023 Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.3/2022 - Komárom város területrendezési tervének 3/2022 sz. módosítása - módosító javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
MUDr. Attila Horváth Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh Mgr. Csilla Szabó


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 23.
TE-78/2023 Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.3/2022 - Komárom város területrendezési tervének 3/2022 sz. módosítása - igen
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Margit Keszegh  Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 23.
TE-78/2023 Obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.3/2022 - Komárom város területrendezési tervének 3/2022 sz. módosítása - nem
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
 Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 24.
TE-88/2023 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2023 - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére kultúrális és művészeti tevékenységre a 2023 évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 25.1.
TE-117/2023 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport- na jednorazovú aktivitu športových klubov - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére a sportegyesületek számára Komárom város költségvetéséből - egyszeri tevékenység támogatása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 25.2.
TE-118/2023 Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport- návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov - Javaslat pénzügyi támogatás megítélésére a sportegyesületek számára Komárom város költségvetéséből - egész évi tevékenység támogatása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 26.
TE-68/2023 Návrh VZN mesta Komárno č. /2023, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2023 - Javaslat a /2023 sz. ÁÉR-e, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a bérekre és a működtetésre a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - eötvös
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - komensky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - jókai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - határőr
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - munka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - rozmaring
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 27.1.
TE-69/2023 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 až 2025 - Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2023-2025-ös évekre - zus
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 27.2.
TE-70/2023 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 ­ normatívna dotácia - Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2023. évi költségvetésének módosítására ­ normatív dotáció -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 27.3.
TE-116/2023 Žiadosť Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno o spolufinancovanie projektu - Rozmaring utcai alapiskola kérvénye projekt társfinaszírozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 27.4.
TE-85/2023 Žiadosť o stanovisko ­ zriadenie súkromnej materskej školy na území mesta Komárno - Kérvény állásfoglalásra ­ magán óvoda alapítása Komárom város területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 27.5.
TE-86/2023 Žiadosť o stanovisko ­ zriadenie športovej triedy v Základnej škole J. A. Komenského, Komárno - Kérvény állásfoglalásra ­ sportosztály létrehozása a Komáromi J. A. Komenský Alapiskolában -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 27.6.
TE-87/2023 Žiadosť o stanovisko ­ zriadenie športovej triedy v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno ­ Komárom - Kérvény állásfoglalásra ­ sportosztály létrehozása a Komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 27.7.
TE-121/2023 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 O. z. N.N.G. ­ Nádej Novej Generácie - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 12/2016 sz. ÁÉR értelmében N.N.G. ­ Nádej Novej Generácie P.T. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 28.
TE-82/2023 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4Q 2022 - Beszámoló a közbeszerzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Örs Orosz    

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 29.
TE-106/2023 Návrh etického kódexu volených predstaviteľov Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város választott képviselőinek etikai kódexére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 30.
TE-110/2023 Návrh dodatku č. 2 k Štatútu mesta Komárno - Javaslat Komárom Város Statútumának 2. számú függelékére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 31.
TE-123/2023 Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
 Örs Orosz