HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 8. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 09.11.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
TE-371/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
TE-371/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
TE-338/2023 Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu ZpS Komárno - Költségvetési tétel átcsoportosítása Ispotály utcai idősek otthona költségvetésén belül -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
TE-339/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2023 - Žiadosť o zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - Határozati javaslat Komárom Város 2023-as költségvetésének módosítására ­ Ispotály utcai Idősek otthona részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
TE-352/2023 Návrh ceny tepla na rok 2024 spoločnosti CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. javaslata 2024-es év hőszolgáltatási díjának meghatározásásra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
TE-342/2023 Poskytnutie účelového návratného príspevku pre MsKS Béni Egressy - Kérvény beruházási célú visszatérítendő hozzájárulás igénylésére az Egressy Béni VMK részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8a.
TE-341/2023 Prefinancovanie poskytnutia účelového návratného príspevku pre MsKS Béni Egressy - Beruházási célú visszatérítendő hozzájárulás igénylésének átmeneti finanszírozása az Egressy Béni VMK részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8b.
TE-343/2023 Zmena bežných príjmov a výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 ­ bankové poplatky - Költségvetési bevétel és kiadás módosítása Komárom Város 2023-as éves költségvetésében ­ banki kiadások -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8c.
TE-350/2023 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2023 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
TE-353/2023 Zámer výstavby nájomného bytového komplexu - Bérlakások építési szándéka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10a.
TE-344/2023 Pridelenie bytu zo zdravotného dôvodu na Gazdovskej ul. 8/23_Lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10b.
TE-345/2023 Žiadosť o výmenu bytu - na ul. Roľníckej školy 49/9_ Lakáscsere -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10c.
TE-354/2023 Pridelenie bytu zo zdrav. dôvodu na ul. gen. Klapku 2/1_Lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10d.
TE-372/2023 Súhlas so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB a Ministerstva dopravy SR - Beleegyezés zálogjog létesítésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10d.
TE-372/2023 Súhlas so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB a Ministerstva dopravy SR - Beleegyezés zálogjog létesítésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11a.
TE-189_2023_ÚPSVaR_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11b.
TE-270_2023_Pamiatkový úrad Nitra_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11c.
TE-357_2023_Aranyosiová, Schlár_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11c.
TE-357_2023_Aranyosiová, Schlár_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11d.
TE-317_2023_Bar1 Špitálska s.r.o._predaj časti pozemku - bérbeadás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11e.
TE-313_2023_Bukorová Rozália_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11f.
TE-358_2023_Vetráková Martina_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11g.
TE-311_2023_FTV Television, s.r.o._predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11i.
TE-361_2023_Fóti Dávid_predaj častí pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11k.
TE-231_2023 Maria Miťková_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11l.
TE-340_2023_Pavol Záhoran_predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11m.
TE-335_2023_OVS-Palatínova 47-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11n.
TE-363_2023_Zoltán Tóth_predaj - procedurális javaslat - Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11o.
TE-364_2023_Milan Sörfőző_prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 11p.
TE-365_2023 alpine architektur+bau s.r.o._VB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11q.
TE-366_2023_SK-CONT s.r.o._výpožička -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11r.
TE-355_2023_OVS_predaj bytov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11s.
TE-373_2023_KFC Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11t.
TE-374_2023_Ladislav Jesko_prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11u.
TE-379_2023_KFC Komárno-vypozicka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 12a.
TE-346/2023 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2023 ­ normatívna dotácia -Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2023. évi költségvetésének módosítása ­ normatív támogatás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 12b.
TE-347/2023 Žiadosť ZŠ J. A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno o zmenu rozpočtu školskej jedálne v roku 2023 - Komensky utcai alapiskola kérvénye pénzügyi kiadások átcsoportosítására az iskolakonyhán a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12c.
TE-348/2023 Žiadosť ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu - Határőr utcai alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás odaítélésére balesetveszélyes állapot elhárítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 12d.
TE-376/2023 Žiadosť ZŠ Ja.A.Komenského o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu - A J.A.Komenského alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás odaítélésére balesetveszélyes állapot elhárítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 12e.
TE-377/2023 Žiadosť ZŠ s VJM práce o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu - Munka utcai MTNY alapiskola kérvénye pénzügyi támogatás odaítélésére balesetveszélyes állapot elhárítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Örs Orosz JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12f.
TE-349/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2023 - Javaslat Komárom város 2023-as évi Programozott költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 13.
TE-351/2023 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 3. kvartál roku 2023 - Beszámoló a közbeszerzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter