Číslo hlasovania: 1040
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Návrhu na predĺženie času ukončenia výstavby ČOV


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

odkladá

   rokovanie o návrhu na predĺženie času ukončenia výstavby ČOV realizovanej v rámci projektu ISPA do 31.05.2005 na ďalšie zasadnutie MZ, po predložení stanoviska Implementačnej agentúry enviromentálnych investičných projektov Ministerstva životného prostredia SR.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: