Číslo hlasovania: 1041
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 15. 12. 2004.

B) zrušuje

   uznesenia č.: 530/2004, 535/2004 pre neaktuálnos.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: