Číslo hlasovania: 1042
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Návrhu na predĺženie platnosti uznesenia MZ č. 545/2004 zo dňa 15. júla 2004 k odpredaju mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom s odpustením 80% penále za nezaplatené nájomné a za úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu v prípade, že žiadateľ zaplatí nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu a uhradí pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti 100% ceny bytu a pozemku. Toto uznesenie MZ platí na ďalšie obdobie, do 31.12.2005.

Termín: do 31.12.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: