Číslo hlasovania: 1043
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k návrhu Komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu komisie zo dňa 24.11.2004 a 01.12.2004

B) schvažuje

   Zmenu názvu Komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch na „Komisia rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch“.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: