Číslo hlasovania: 1044
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k vysporiadaniu nájomného pre rok 2004 – KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   postúpenie pohžadávky spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. voči Nemocnici s poliklinikou Komárno za vodné a stočné za roky 2003 a 2004 na Mesto Komárno.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: