Číslo hlasovania: 1045
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o povolenie úľavy z pokuty – Slovenská Dunajská Finančná, a.s.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zníženie pokuty uloženej daňovníkovi Slovenská Dunajská Finančná, a.s. vo výške 900.000,- Sk o 332.587,- Sk na 567.417,- Sk, ktorá sa rovná výške dane z nehnuteľnosti daňovníka za rok 2004,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne<

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: