Číslo hlasovania: 1046
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – časť finančná k zmene rozpočtu mesta Komárno na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2002/000.610-13-214 na zabezpečenie štúdia uskutočniteľnosti pre riešenie nového Dunajského mostu s naväzujúcou cestnou sieťou, slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov v sume 419 tis. Sk – grant SR.
  2. zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2002/000.610-13-213 na vypracovanie akčného plánu – analýza možnosti využitia priestorov časti Komárňanskej pevnosti – starý hrad a nový hrad na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov v sume 416 tis. Sk – grant SR a 1.161 tis. Sk – grant PHARE.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   Postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: