Číslo hlasovania: 1047
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k zmene rozpočtu - ŠFRB


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 20.10.2004 na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov na celkovú sumu 342.389,- Sk, z toho na kapitálové výdavky 73.200,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: