Číslo hlasovania: 1048
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2004 - ZŠ Pohraničná (81 tis. Sk – nadané deti)


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Základnej školy Pohraničná 9 na strane príjmov a výdavkov vo výške 81.000,- Sk na zabezpečenie Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   Postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: