Číslo hlasovania: 1049
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – čas finančná k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2004 - Vzdelávacie poukazy a náboženstvo a etika (1.005.300,- Sk)


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2004 na vzdelávacie poukazy a náboženstvo a etika v celkovej výške 1.005.300,- Sk nasledovne:

na vzdelávacie poukazy:

Suma
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
Eötvösa 137 700,-
Pohraničná 122 700,-
Rozmarínová 124 200,-
Mieru 110 400,-
Práce 207 600,-
Komenského 184 500,-
Školy a školské zariadenia bez právnou subjektivitou
Spolu 25 200,-
Celkom 912 300,-
na náboženstvo a etika:
Základná škola Suma
Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
Eötvösa 14 000,-
Pohraničná 14 000,-
Rozmarínová 10 000,-
Mieru 14 000,-
Práce 14 000,-
Komenského 14 000,-
Školy a školské zariadenia bez právnou subjektivitou
Spolu 13 000,-
Celkom 93 000,-

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   Postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: