Číslo hlasovania: 1050
Číslo bodu: 31.
Uznesenie 754


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Komárno

   vykona následnú finančnú kontrolu v spoločnosti COM - VARGAS, spol. s r.o. za obdobie rokov 2003 a 2004.

Termín: do nasledujúceho zasadnutia MZ
Zodpovedný: hlavný kontrolórPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: