Číslo hlasovania: 1053
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. odpredaj časti pozemku o výmere cca 340 m2, z p.č. 1703/2, vedeného na LV 934, ako orná pôda, v k.ú. Nová Stráž, za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2 , pre J. N. upresnenej podľa geometrického plánu,
  2. odpredaj časti pozemku o výmere cca 340 m2, z p.č. 1703/2, vedeného na LV 934, ako orná pôda, v k.ú. Nová Stráž, za cenu podľa BDÚ, t.j. 428,- Sk/m2, pre F. B. a manželku A. B. časť Nová Stráž, upresnenej podľa geometrického plánu,

za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: