Číslo hlasovania: 1054
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na prenechanie majetku mesta do správy ZŠ s VJM na Ulici práce v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 1 VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov prenechanie bývalej budovy MŠ na Košickej ulici v Komárne, ležiacej na p.č. 7307 v k.ú. Komárno, so súpisným číslom 661 a bývalej budovy Detských jaslí na Košickej ulici v Komárne, ležiacej na p.č. 7308 v k.ú. Komárno, so súpisným číslom 662, do správy Základnej školy s VJM na Ulici práce v Komárne.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   spracovať odovzdávací protokol na prenechanie nehnuteľností uvedených v bode A tohto uznesenia do správy ZŚ v VJM na Ulici práce v Komárne.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: