Číslo hlasovania: 1055
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Lodnej ulici 2, budova so súpisným číslom 279 s podlahovou plochou 102,25 m2, na parcele 1442, vedenej na LV č. 6434, v k.ú. Komárno, so Skautským zborom č. 2 – Jókai Mór – 2 számú cserkészcsapat Komárno, na dobu určitú, t.j. od 01.01.2005 do 31.12.2015 za symbolické nájomné 1,- Sk/rok,

za nasledovných podmienok :

  1. podmienok prenájmu
  2. podmienok pre uzatvorenie nájomnej zmluvy

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: