Číslo hlasovania: 1056
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. predaj časti pozemku o výmere cca 1 m2, z parc. č. 964/2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 800,- Sk/m2 pre Ing. Ľudovíta Józsu - ALTAGRIC, IČO: 318 47 901, trvale bytom Budovateľská 23/32, 945 01 Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu,
 2. predaj časti pozemku o výmere cca 10 m2, z parc. č. 964/2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 800,- Sk/m2 pre T. Ď. upresnenej podľa geometrického plánu,
 3. predaj časti pozemku o výmere cca 13 m2, z parc. č. 964/2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 800,- Sk/m2 pre E. Ó. upresnenej podľa geometrického plánu,
 4. predaj časti pozemku o výmere cca 10 m2, z parc. č. 964/2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 800,- Sk/m2 pre V. Ny. a manž. H. Ny. upresnenej podľa geometrického plánu,
 5. predaj časti pozemku o výmere cca 10 m2, z parc. č. 964/2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 800,-Sk/m2 pre T. M. upresnenej podľa geometrického plánu,
 6. predaj časti pozemku o výmere cca 10 m2, z parc. č. 964/2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 800,- Sk/m2 pre M. H. upresnenej podľa geometrického plánu,

za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
 4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: