Číslo hlasovania: 1057
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k návrhu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Komárne so systemizovanými pracovnými miestami (tvorí prílohu uznesenia),

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   zrealizovať zmeny v Organizačnej štruktúre Mestského úradu v Komárne do 1. februára 2005.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: