Číslo hlasovania: 1058
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu rozpočtu na rok 2004 – zvýšenie príspevku pre MPCR Komárno vo výške 1,8 mil. Sk a znížením kapitoly nájomného o 1,8 mil. Sk na zabezpečenie prevádzky Kajak-kanoe klubu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 28. 12. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: