Číslo hlasovania: 1059
Číslo bodu: 31.
Uznesenie 763


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančný príspevok vo výške 50.000,- Sk pre Regionálne centrum slobody zvierat v Komárne z rozpočtu komunálneho odboru na rok 2004,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: