Číslo hlasovania: 1060
Číslo bodu: 31.
Uznesenie 764


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá Mestskému úradu v Komárne

   prehodnotiť všetky doteraz vydané povolenia pre automobily na vstup do centra mesta – pešej zóny a prípadné nové vydať už podľa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Termín: do konca januára 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: