Číslo hlasovania: 1061
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k Zloženiu rady školy pri Materskej škole Ul. lodná 1


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   počet členov a zloženie rady školy pri Materskej škole Ul. lodná 1, 945 01 Komárno, v súlade s § 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy o ich zložení a ich organizačnom a finančnom zabezpečení, v záujme pomerného zastúpenia za zlúčené školské zariadenia Materskej školy Ul. lodná 1, 945 01 Komárno a Materskej školy Ul. lodná 2, 945 01 Komárno s právnym nástupníctvom Materskej školy Ul. lodná 1, 945 01 Komárno nasledovne:

B) deleguje

   ďalšieho zástupcu Mesta Komárno do rady školy pri Materskej škole Ul. lodná 1, Komárno: Ing. Attila Czíria,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne<

Termín: 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: