Číslo hlasovania: 1062
Číslo bodu: 31.
Uznesenie k návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny za rok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

vyplatenie mimoriadnej odmeny za rok 2004

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: