Číslo hlasovania: 1092
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení mestského zastupitežstva ku dňu 2. marca 2005

B) zrušuje

uznesenia č.:

 

488/A/1/2004 – odmietnutie prijatia bytu

 

708/2004 – žiadatež odmietol podpísa nájomnú zmluvu

 

735/A/6/2004 – odmietnutie prijatia bytu

 

782/2005 – odmietnutie prideleného bytu

 

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: