Číslo hlasovania: 1093
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

      Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: