Číslo hlasovania: 1094
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

      Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno za uplynulé obdobie.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: