Číslo hlasovania: 1095
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu o kontrolnej činnosti a o prešetrení sťažností a petícií za rok 2004.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: