Číslo hlasovania: 1097
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

prideli 1-izbový byt na Ul. gen. Klapku 2/7 v Komárne pre M. R. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 4 ods. 2 a § 6 ods. 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú, do kolaudácie jeho rodinného domu, najviac 3 roky,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín. 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: