Číslo hlasovania: 1098
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 2-izbový byt na Ul. gen. Klapku 2/8 v Komárne pre M. V. s tým, že sa s menovanou ukončí nájom 1-izbového bytu na Ul. gen. Klapku 2/7 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu a návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: