Číslo hlasovania: 1100
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 2-izbový byt na Dvorskej ul. 9/12 v Komárne pre A. S. s tým, že nedoplatky na nájomnom vyrovná v splátkach za 24 mesiacov a nájomná zmluva bude uzatvorená na uvedené obdobie, t.j. 2 roky, s tým, že v prípade splnenia uvedených podmienok môže byť nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: