Číslo hlasovania: 1101
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade s § 6 ods. 6 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) so žiadateľom:

   Michal Oršolík, narodený 13. 8. 1946, trvale bytom Cintorínsky rad 4/24, 945 01 Komárno

   ktorý v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatil celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podal žiadosť o odkúpenie nájomného bytu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. spracovať a zaslať žiadateľovi návrh zmluvy o nájme bytu,
  2. následne pripraviť a zaslať žiadateľovi návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: