Číslo hlasovania: 1102
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) so žiadateľkou:

   Mária Jordová, narodená 6.11.1952, trvale bytom Pávia ul. 25/26, 945 01 Komárno

   ktorá v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN podala žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zaslať žiadateľke oznámenie o prijatí uznesenia s výzvou na uzatvorenie Dohody o splnení dlhu v splátkach,
 2. Termín: 30 dní od prijatia uznesenia

  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zaslať žiadateľke návrh zmluvy o nájme bytu,
 4. Termín: 30 dní od podpísania Dohody o splnení dlhu v splátkach

  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. následne pripraviť a zaslať žiadateľke návrh zmluvy o prevode vlastníctve bytu v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN.
 6. Termín: 30 dní po splnení splátkového kalendára a zaplatení celého nedoplatku
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: