Číslo hlasovania: 1103
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   uzatvorenie darovacej zmluvy s Katarínou Karkóovou, narodenou 6.10.1941, trvale bytom Ul. budovatežská 58/36, Komárno, o darovaní 2-izbového bytu na adrese Ul. budovatežská 58/36 v Komárne Mestu Komárno s tým, že sa s menovanou uzatvorí zmluva o nájme bytu na dobu neurčitú na adrese Dunajské nábrežie 32/41, Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripravi darovaciu zmluvu a zmluvu o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: