Číslo hlasovania: 1104
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

  1. NÁRUČ neziskovú organizáciu, Komárno, Zváračská 19,na zriadenie spoločenskej miestnosti v Domove dôchodcov NÁRUČ vo výške 30.000,- Sk,
  2. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR, Mestskú organizáciu Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačno-rekondičného pobytu do Demänovskej Doliny na základe konkrétnej faktúry vo výške 30.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

  1. NÁRUČ neziskovú organizáciu, Komárno, Zváračská 19 na zriadenie spoločenskej miestnosti v Domove dôchodcov NÁRUČ vo výške 30.000,- Sk,
  2. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR, Mestskú organizáciu Komárno na autobusovú prepravu účastníkov rehabilitačno-rekondičného pobytu do Demänovskej Doliny na základe konkrétnej faktúry vo výške 30.000,- Sk.

Termín: 31. júla 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: