Číslo hlasovania: 1105
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Informatívnej správe o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta podža § 3 ods. 3. písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: