Číslo hlasovania: 1106
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenom


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 000 m2 z p.č. 12862, orná pôda, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom práva vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí, pre účely výstavby výrobného komplexu spojeného s vytvorením nových pracovných miest, za cenu 100,- Sk/m2, t.j. spolu 2.000.000,- Sk pre SLK „ELEKTRO“ s.r.o., IČO: 31 420 150, so sídlom Elektrárenská 10, 945 01 Komárno, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

 1. zmenu druhu pozemku z ornej pôdy zabezpečí kupujúci,
 2. kupujúci dokončí výstavbu a začne prevádzku do 31.12. 2006 s počtom najmenej 300 pracovných miest do konca roka 2008 v súlade so zámerom podľa žiadosti o odkúpenie pozemku evidovanej pod č. 6574/2554/OSM/2005 zo dňa 3. 3. 2005,
 3. v prípade nesplnenia podmienok podľa bodu A/1 a A/2 uznesenia predávajúcemu vznikne právo:
  1. od zmluvy odstúpiť alebo
  2. požadovať doplatok kúpnej ceny vo 500,- Sk/m2, t.j. spolu 10.000.000,- Sk,
 4. kupujúci kupovanú nehnuteľnosť nemôže previesť na tretiu osobu do doby splnenia zámerov v zmysle bodu A/2,
 5. pozemok je možné využiť na výstavbu priemyselných objektov až po schválení územného plánu Mesta Komárno,
 6. geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
 7. viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
 8. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
 4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: