Číslo hlasovania: 1107
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 29. januára 2005, 5. februára 2005 a 12. februára 2005,

B) schvaľuje

 1. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1405 na Dvorskej ul. 3/33 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5937/272458 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5769 o výmere 1118m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, vedeného na LV č. 8602, pre R. P. za kúpnu cenu 300.000,- Sk,
 2. predaj 2-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 745 na Mederčskej ul. 51/34 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5280/189840 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.170 o výmere 620 m2 zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7068 v k.ú. Komárno, pre K. K. za kúpnu cenu 515.000,- Sk,
 3. predaj garsónky na prízemí obytného domu so súpisným číslom 664 na Košickej ul. 28/25 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2116/322716 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 7317 o výmere 598 m2 ako zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7060 v k.ú. Komárno, pre F. H. a manželku Z. H. za kúpnu cenu 215.000,- Sk,
 4. predaj 2-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1401 na Zváračskej ul. 16/38 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5938/261272 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.5765 7317 o výmere 1094 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8299 v k.ú. Komárno, pre Máriu Santúrovú, rodenú Tóthovú, narodenú 23.8.1962, trvale bytom Ul. Lodná 8/12, 945 01 Komárno, za kúpnu cenu 275.000,- Sk,
 5. predaj 3-izbového bytu na VII. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2896 na Vodnej ul. 28/16 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 7847/441432 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.1511 o výmere 798 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7546 v k.ú. Komárno, pre P. A. a manželku N. . za kúpnu cenu 781.000,- Sk,
 6. predaj 2-izbového bytu na V. poschodí obytného domu so súpisným číslom 664 na Košickej ul. 28/40 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5248/322716 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.7317 o výmere 598 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7060 v k.ú. Komárno, pre Gerendásovú Melindu, rodenú Gerendásovú, narodenú 31.10.1976, trvale bytom Novodvorský rad 1336/1c, Marcelová, za kúpnu cenu 520.000,- Sk,
 7. predaj 2-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 748 na Mederčskej ul. 79/32 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 4759/200484 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.185 o výmere 622 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7005 v k.ú. Komárno, pre I. P. a manželku A. za kúpnu cenu 550.000,- Sk,
 8. predaj 2-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1411 na ul. Budovateľskej 55/20 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5792/365253 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5773 o výmere 1659 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č 8519 v k.ú. Komárno, pre T. B. za kúpnu cenu 362.000,- Sk,
 9. predaj 3-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2722 na Palatínovej ul. 71/6 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 7188/254154 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.2298 o výmere 634 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č 7690 v k.ú. Komárno, pre L. Cs. a manželku V. za kúpnu cenu 632.000,- Sk,
 10. predaj 3-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 2378 na Pávej ul. 23/34 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6740/474424 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.2902 o výmere 839 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č 7320 v k.ú. Komárno, pre G. B. za kúpnu cenu 531.000,- Sk,
 11. predaj 1-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 164 na Hradnej ul. 13/1 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 3359/171656 na spoločných častiach a zariadeniach domu, p.č.1812, vedeného na LV č. 9150 v k.ú. Komárno, pre  M. V. a manžela T. Va. za kúpnu cenu 405.000,- Sk,
 12. predaj 3-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2917 na Vodnej ul. 21/52 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6047/436840 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.1502 o výmere 790 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č 7685 v k.ú. Komárno, pre B. F.–P. a manžela L. za kúpnu cenu 581.000,- Sk,
 13. predaj 1-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2584 na Družstevnej ul. 25/8 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2775/444825 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č.5228 o výmere 657 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7441 v k.ú. Komárno, pre L. K. za kúpnu cenu 291.000,- Sk,
 14. predaj 1-izbového bytu na VII. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2584 na Družstevnej ul. 21/77 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2775/444825 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5228 o výmere 657 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7441 v k.ú. Komárno, pre Jána Hoppana, rodeného Hoppana, narodeného 30. 10. 1969, trvale bytom Nábrežná 69, Nové Zámky, za kúpnu cenu 261.000,- Sk,
 15. predaj 3-izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1370 na Sústružníckej ul. 5/8 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 7263/163039 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 5884 o výmere 510 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8523 v k.ú. Komárno, pre P. L. a manželku I. za kúpnu cenu 450.000,- Sk,
 16. predaj garsónky na prízemí obytného domu so súpisným číslom 663 na Košickej ul. 20/49 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2115/766119 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 7313 o výmere 1397 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7426 v k.ú. Komárno, pre R. G. za kúpnu cenu 141.000,- Sk,
 17. predaj garsónky na V. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2379 na Eötvösovej ul. 45/26 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2646/383098 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 2765 o výmere 465 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7259 v k.ú. Komárno, pre P. G. za kúpnu cenu 340.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

Za verejnú súťaž, konanú dňa 29.1.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 1.080,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 1.080,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 1.080,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 1.080,- Sk Ing. Béla Sánta 1.080,- Sk

Za verejnú súťaž, konanú dňa 5.2.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 2.500,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 2.500,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 2.500,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 2.500,- Sk Ing. Béla Sánta 2.500,- Sk

Za verejnú súťaž, konanú dňa 12.2.2005

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 1.470,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 1.470,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 1.470,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 1.470,- Sk Ing. Béla Sánta 1.470,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: