Číslo hlasovania: 1108
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 5. marca 2005,

B) schvaľuje

 1. odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/13 o výmere 761 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 450.000,- Sk pre R. N.
 2. odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/14 o výmere 770 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 425.000,- Sk pre Ľ. Cs. a manželku A. Cs.
 3. Odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/15 o výmere 774 m2 ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 426.700,- Sk pre P. V. a manželku I. V.
 4. Odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/16 o výmere 778 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 429.000,- Sk pre A. T. a manželku A. T.
 5. Odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/17 o výmere 782 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 431.100,- Sk pre M. K.
 6. Odpredaj pozemkov vedených na LV č. 934 ako p.č. 1703/23 o výmere 1206 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 663.300,- Sk a p.č. 1703/42 o výmere 1214 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 669.700,- Sk pre P. F.
 7. Odpredaj pozemkov vedených na LV č. 934 ako p.č. 1703/24 o výmere 1068 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 587.400,- Sk, p.č. 1703/25 o výmere 1041 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 572.550,- Sk, p.č. 1703/26 o výmere 1013 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 558.150,- Sk, p.č. 1703/27 o výmere 968 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 532.400,- Sk, p.č. 1703/40 o výmere 1041 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 572.550,- Sk, p.č. 1703/41 o výmere 1068 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 588.400,- Sk, p.č. 1703/44 o výmere 1034 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 568.700,- Sk, p.č. 1073/45 o výmere 800 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 441.000,- Sk , p.č. 1703/46 o výmere 805 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 444.950,- Sk a p.č. 1703/47 o výmere 809 m2, ostatná plocha v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 444.950,- Sk pre Premier Consulting, spol. s r.o., IČO: 35860235, so sídlom Františkánov 3, 945 01 Komárno,
 8. Odpredaj pozemkov vedených na LV č. 934 ako p.č. 1703/38 o výmere 968 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 533.400,- Sk a p.č. 1703/48 o výmere 814 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 447.700,- Sk pre T. B. a manželku E.B.
 9. Odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/39 o výmere 1013 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 558.150,- Sk pre Cs. T. a manželku A. T.
 10. Odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/43 o výmere 1457 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 802.350,- Sk pre A. F.
 11. Odpredaj pozemku vedeného na LV č. 934 ako p.č. 1703/49 o výmere 824 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nová Stráž za kúpnu cenu 454.200,- Sk pre P. K. a manželku E. K.

za nasledovných podmienok: poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C) schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

Ing. Lajos Csonka - predseda komisie 2.500,- Sk Ing. László Stubendek - licitátor 2.500,- Sk MUDr. Lajos Maurovich Horvat 2.500,- Sk Ing. Katarína Prodovszká 2.500,- Sk Ing. Béla Sánta 2.500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: