Číslo hlasovania: 1109
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   racionalizačné opatrenia v oblasti škôl a školských zariadení nasledovne:

 1. v oblasti predškolskej výchovy:
 2.    zlúčiť Materskú školu Ul. Štúrova 6, 945 01 Komárno a Materskú školu Ul. mederčská, 945 01 Komárno, do jedného predškolského zariadenia s tým, že Materská škola Ul. mederčská, 945 01 Komárno, v zmysle čl. 6 ods. 5 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004 preberá práva a povinnosti Materskej školy Ul. Štúrova 6, 945 01 Komárno,

 3. v oblasti základného školstva:
  1. zrušiť Základnú školu Komárno - Nová Stráž,
  2. zrušiť Základnú školu Komárno - Nová Stráž s VJM,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. v oblasti predškolských zariadení:
 2.    požiadať Ministerstvo školstva SR o vyradenie Materskej školy Ul. Štúrova 6, 945 01 Komárno zo siete škôl a školských zariadení;

 3. v oblasti škôl:
  1. požiadať Ministerstvo školstva SR o vyradenie Základnej školy Komárno - Nová Stráž zo siete škôl a školských zariadení,
  2. požiadať Ministerstvo školstva SR o vyradenie Základnej školy Komárno - Nová Stráž s VJM zo siete škôl a školských zariadení.

Termín: 31. mája 2005

Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: