Číslo hlasovania: 1110
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia nasledovne:

 1. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ul. 29. augusta 3, Komárno
 2.    vo výške 5 000,-Sk na Environmentálnu výuku žiakov v prírodnom prostredí,

 3. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ul. 29. augusta 3, Komárno
 4.    vo výške 3 000,-Sk na Letný tábor mladých ochrancov prírody,

 5. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ul. 29. augusta 3, Komárno
 6.    vo výške 15 000,-Sk na rekonštrukciu informačných panelov Národnej prírodnej rezervácie Apálsky ostrov, s tým, že nápisy budú uvedené v jazyku slovenskom a maďarskom,

 7. Občianske združenie Palatinus, Komárno
 8.    vo výške 30 000,-Sk na vyhotovenie a postavenie sochy Jánosa Hunyadiho,

 9. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
 10.    vo výške 30 000,-Sk na VI. ročník podujatia V očakávaní Veľkonočných sviatkov.

 11. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
 12.    vo výške 30 000,-Sk na VIII. ročník podujatia V očakávaní Vianočných sviatkov,

 13. Nadácia biskupa Királya, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
 14.    vo výške 15 000,-Sk na literárnu súťaž Dobré slovo,

 15. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
 16.    vo výške 10 000,-Sk na X. Komárňanské pedagogické dni,

 17. Komárňanský občiansky klub, Meštianska 10/29, Komárno
 18.    vo výške 5 000,-Sk na výučbu angličtiny v mestách a v obciach,

 19. Občianske združenie Ménrót, SNP 821/17, Okoč
 20.    vo výške 3 000,-Sk na sériu prednášok Dr. Tibora Vargu,

 21. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
 22.    vo výške 20 000,-Sk na výstavu Imre A. Vargu: maľby v Galérii Limes,

 23. Občianske združenie Teátrum, Lipová 1, Komárno
 24.    vo výške 20 000,-Sk na operetu Martos – Huszka: Gülbaba,

 25. Komárňanský komorný orchester Comorra, Letná 12, Komárno
 26.    vo výške 20 000,-Sk na 8. ročník Medzinárodného majstrovského kurzu komornej hry,

 27. Csemadok – Základná organizácia Nová Stráž, Komárno
 28.    vo výške 30 000,-Sk na X. Obecný deň Novej Stráže,

 29. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. mieru, Komárno
 30.    vo výške 50 000,-Sk na Slávnostný galaprogram z príležitosti udelenia čestného názvu školy, na odhalenie reliéfu a na vydanie ročenky z príležitosti 50. výročia založenia školy,

 31. Združenie Hedera, Ul. generála Klapku 11/6, Komárno
 32.    vo výške 25 000,-Sk na 11. ročník Hudobného festivalu Borostyán,

 33. Občianske združenie Katlan, Ul. biskupa Királya 27/11, Komárno
 34.    vo výške 10 000,-Sk na Maďarský tanečný dom v Gymnáziu Hansa Selyeho,

 35. Občianske združenie Katlan, Ul. biskupa Királya 27/11, Komárno
 36.    vo výške 10 000,-Sk na tanečný dom: Szatmári Táncház dňa 15. marca 2005,

 37. Študentský parlament – HÖK Révkomárom
 38.    Csemadok – Základná organizácia Gyulu Alapyho, Komárno

     vo výške 20 000,-Sk na festival študentov a mládeže Bez hraníc,

 39. Emmer Péter, Zváračská 15/16, Komárno
 40.    vo výške 10 000,-Sk na premiéru CD platne,

 41. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a muzejné združenie, Komárno
 42.    vo výške 1 000,-Sk na pamätný večer na počesť básnika Csokonai Vitéz Mihály,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. marca 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: