Číslo hlasovania: 1111
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia pre:

  1. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
  2. na realizovanie výstav v Galérii Limes v roku 2005,

  3. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
  4. na vydanie katalógu z príležitosti 5. výročia založenia občianskeho združenia.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: