Číslo hlasovania: 1112
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

súhlasí

   na základe žiadosti Občianskeho združenia Szüllő Géza, Klinčeková 6/1, Komárno a Múzea maďarskej kultúry a Podunajska, Komárno zo dňa 21. februára 2005 so zámerom umiestnenia busty Gézu Szüllőa v kruhovom objazde na Ul. hradnej s nápisom na podstavci v jazyku slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom:

Szüllő Géza

1872-1957

„... mi nem vagyunk kisebbség, de széttépett többség...“

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: