Číslo hlasovania: 1113
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia v zmysle VZN č. 23/2003 o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť pre:

   Slovenskú federáciu Kempo, Komárno

   vo výške 30 000,-Sk na účasť deviatich komárňanských žiakov – členov federácie – na majstrovstvách sveta v Kempo v Geneve,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. marca 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: