Číslo hlasovania: 1115
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   udelenie Ceny Mesta Komárno pre:

Schola Comaromiensis,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripravi odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupitežstva v Komárne.

Termín: 26. apríla 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: