Číslo hlasovania: 1116
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o nadviazaní partnerských kontaktov s mestom Blansko


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestami Blansko a Komárno (tvorí prílohu uznesenia),

B) poveruje

   primátora mesta podpísa Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestami Blansko a Komárno.

Termín: do 30. júna 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: