Číslo hlasovania: 1118
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe o nadviazaní partnerských kontaktov s mestom Sebes


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

  1. nadviazanie partnerských vzahov s mestom Sebes (Szászsebes) v Rumunskej republike a
  2. Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestami Sebes (Szászsebes) v Rumunskej republike a Komárno (tvorí prílohu uznesenia),

B) poveruje

   primátora mesta podpísa Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi mestami Sebes a Komárno.

Termín: do 30. júna 2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: