Číslo hlasovania: 1120
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Komárno za rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno za rok 2004 nasledovne:

   výnosy 11.689 tis. Sk

   náklady 10.744 tis. Sk

   odpisy 909 tis. Sk

   hospodársky výsledok vo výške + 36 tis. Sk

B) doporučuje primátorovi mesta

   poskytnúť Anne Vargovej, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno, odmenu vo výške dvojnásobku mesačného funkčného platu z vlastného rozpočtu organizácie.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: