Číslo hlasovania: 1121
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá

   Ing. Jozefovi Konczerovi, riaditeľovi MPCR predložiť kompletné účtovníctvo za rok 2004 so súvisiacimi dokladmi na sekretariát primátora mesta.

Termín: 14. marca 2005
Zodpovedný: riaditeľ MPCR

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: