Číslo hlasovania: 1122
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Domova penziónu pre dôchodcov – Domov dôchodcov Komárno za rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno za rok 2004 nasledovne:

   príjmy 19.892 tis. Sk

   výdavky 19.892 tis. Sk

   hospodársky výsledok za rok 2004 je vyrovnaný.

B) doporučuje primátorovi mesta

   poskytnúť Eve Ipóthovej, riaditeľke organizácie Domov penzión pre dôchodcov - Domov dôchodcov Komárno, odmenu vo výške dvojnásobku mesačného funkčného platu z vlastného rozpočtu.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: